Skip to content

Suprafaţă: 206,47 hectare.
Altitudine: între 200 şi 397,7 m.
Încadrare administrativă: oraşul Oneşti.
Amplasare: la nord de oraşul Oneşti, pe şoseaua Oneşti-Târgu Ocna.
Habitate protejate: formaţiuni ierboase – 89,80 ha, păduri – 79,18 ha, alte terenuri – 37,49 ha.

“Dealul Perchiu” este poziţionat în Regiunea de Dezvoltare NE, în judeţul Bacău, în apropierea Municipiului Oneşti, întinzându-se pe o suprafaţă de 185 ha.
Aria protejată “Dealul Perchiu” este uşor accesibilă din orice parte a judeţului Bacău, învecinându-se cu calea ferată, drumul european E574 şi drumurile naţionale DN 11 A şi DN 12 A, la 50 de km de municipiul reşedinţă de judeţ Bacău şi la 40 de kilometri de oraşul Comăneşti.
Situl se suprapune zonei centrale a Depresiunii Tazlău-Caşin. Pe direcţia nord-vest spre sud-est situl este străbătut de culmea centrală a Dealului Perchiu, alcătuit din depozite litologice în care alternează nisipuri cenuşii, marne şi gipsuri. Pantele accentuate şi fixarea mai redusă a vegetaţiei ierboase pe versantul nordic sau estic al acestui deal a făcut ca evoluţia reliefului să se facă prin eroziunea de suprafaţă şi local prin alunecări.
Prezenţa gipsurilor din substrat a contribuit la aprovizionarea solurilor cu cationi bivalenţi, favorizând formarea de orizonturi de acumulare a humusului cu caractere molice.
Învelişul de soluri se caracterizează prin predominarea cernisolurilor şi protisolurilor, în mare majoritate afectate de procese denudaţionale.
Situl aparţine bazinului hidrografic al Trotuşului, fie prin scurgere laminară directă (versanţii sudici şi estici ai Dealului Perchiu), fie prin intermediul pârâului Caraclău, poziţionat la vest de sit, fie prin valea torenţială Valea Popii, din nordul sitului. Cercetarea vegetaţiei acestui sit a dus la identificarea a 596 specii angiosperme.
Vegetaţia sitului are un pronunţat caracter de tranziţie între silvostepă şi pădure, cu mari asemănări cu vegetaţia silvostepei din sudul Podişului Central Moldovenesc.
Climatul este temperat continental, cu temperatura medie anuală de 9 grade C şi cantitatea medie anuală de precipitaţii de 550-600 mm.

Pentru mai multe informatii : http://bacau.rosilva.ro/articole/perchiu__p_2300.htm

Atracții turistice

Alarmare echipe Salvamont

0SALVAMONT

0725826668

Numar unic de urgență

112